Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 14
Đăng nhập
Lượt xem: 427

Tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên Internet

         Ngày 26 tháng 05năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 22 /CT- BTTTT về tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên Internet 

    Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị toàn Ngành Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo về đặc điểm, dấu hiệu, phương thức thủ đoạn thực hiện hành vi vi phạm để mọi người dân biết, phòng tránh; nâng cao khả năng phân biệt thông tin chính thức và thông tin không chính thức; hiểu biết pháp luật khi đăng phát, chia sẻ, lưu trữ, sử dụng thông tin trên mạng Internet; chủ động phòng tránh, không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm trên mạng Intrenet; Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 41/CT-TTg, ngày 07 tháng 06 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chi số sếp hạng của Việt Nam và Đề án tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet; Đẩy nhanh nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm, nền tảng chống tấn công mạng, các phần mềm bảo vệ an toàn máy tính cá nhân khi truy cập internet.

    Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc, nâng cao trách nhiệm, phối hợp đồng bộ trong việc phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng internet. Tham mưu chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở xây dựng các chương trình thông tin, tuyên truyền về các biệt pháp phòng, chống vi phạm, tội phạm trên mạng Internet; tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý đúng quy định của pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng internet về thông tin và truyền thông, kịp thời ngăn chặn thông tin xấu độc, tấn công mạng và các hành vi vi phạm khác trên mạng Internet.

    Các doanh nghiệp trong Ngành Thông tin và Truyền thông triển khai các biệt pháp kỹ thuật bảo vệ an toàn các hệ thống thông tin nhằm cung cấp các dịch vụ đảm bảo an toàn cho người sử dụng, xây dựng giải pháp kỹ thuật nhằm phát hiện, cảnh báo, truy vết và ngăn chặn ngay khi có hành vi vi phạm xảy ra. Chủ động phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xác minh, cung cấp thông tin người sử dụng theo quy định của pháp luật, phối hợp ngăn chặn kịp thời thông tin xấu độc, tấn công mạng và các hành vi vi phạm trên mạng internet.

  Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật quy định xử lý đối với tội phạm, vi phạm trên mạng internet; thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời đến mọi tầng lớp nhân dân, các hình thức, thủ đoạn thực hiện hành vi vi phạm. Kịp thời thông tin kết quả công tác đấu tranh, phát hiện xử lý hành vi vi phạm của lực lượng chức năng, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phòng chống tội phạm, vi phạm trên mạng internet.

                                                                                                Trần Dung

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready