Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 8
Đăng nhập
Lượt xem: 433

Mục tiêu cơ bản thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025

UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 2769/KH-UBND ngày 10/11/2020 về chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia được phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh; hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt cộng đồng của người dân. Báo Cao Bằng điện tử mở chuyên mục "Chuyển đổi số" đăng tải các bài viết về kế hoạch, cách thức thực hiện chuyển đổi số, lợi ích của chuyển đổi số, chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành công điển hình về chuyển đổi số...

Thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, phấn đấu đạt được các mục tiêu cơ bản sau:

Phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động:

- 80% thủ tục hành chính (TTHC) đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC;

-  95% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 85% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 65% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);

-     Bảo đảm 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận thụ lý được cập nhật, quản lý và tổ chức thực hiện trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; trên 40% hồ sơ TTHC tiếp nhận thụ lý qua DVCTT mức độ 3 và mức độ 4 (không bao gồm DVCTT của cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn);

-  100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan hành chính nhà nước được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và kết nối hệ thông thông tin báo cáo Chính phủ, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành;

-  Kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính quyền số bao gồm các CSDL quốc gia về Dân cư, Đất đai, Đăng ký doanh nghiệp, Tài chính, Bảo hiểm, Tư pháp,... để phục vụ phát triển Chính quyền số, phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế xã hội;

-  Hình thành các CSDL dùng chung cấp tỉnh, kết nối liên thông các CSDL, hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh thông qua nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu LGSP;

-  100% các hệ thống thông tin trọng yếu, dùng chung của tỉnh được kết nối qua Mạng truyền số liệu chuyên dùng;

Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế:

-  Ứng dụng rộng rãi các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán các loại phí, lệ phí và hoạt động kinh doanh, mua sắm trong cộng đồng;

-  Kinh tế số chiếm tỷ trọng nhất định trong từng ngành, lĩnh vực;

-  Năng suất lao động tăng theo hàng năm.

Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số:

-  Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ đến 100% địa bàn xã và trên 60% hộ gia đình;

-  Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh;

-  Trên 30% dân số có tài khoản thanh toán điện tử.

Nguồn tin: baocaobang.vn

ipv6 ready