Ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan, đơn vị khi đầu tư, mua sắm sản phẩm Công nghệ thông tin thực hiện theo Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT ngày 20 tháng 02 năm 2014 quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (thay thế Thông tư số 42/2009/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2009)

1. Ưu tiên mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin trong nước:

- Khi sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước để đầu tư, mua sắm, thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, phải ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ trong nước được quy định tại Điều 3 của Thông tư 01/2014/TT-BTTTT.

- Để xác định các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước, các cơ quan đơn vị căn cứ vào sản phẩm, dịch vụ đã được công bố đáp ứng các tiêu chí chung và tiêu chí cụ thể quy định tại Điều 5, 6 Thông tư 01/2014/TT-BTTTT.

- Trong trường hợp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin cần đầu tư, mua sắm có trong Danh mục sản phẩm, dịch vụ trong nước quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BTTTT, nhưng do yêu cầu kỹ thuật đặc thù của dự án, Chủ đầu tư không đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ trong nước thì phải lập hồ sơ giải trình (quy định tại Điều 9 của Thông tư 01/2014/TT-BTTTT) gửi xin ý kiến Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Khi đầu tư, mua sắm, thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cần lưu ý:

a) Không đưa ra các yêu cầu, điều kiện, tính năng có thể dẫn tới việc loại bỏ các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước trong thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công, kế hoạch đấu thầu, kế hoạch đầu tư, hồ sơ mời thầu, yêu cầu chào hàng, yêu cầu báo giá, hay các yêu cầu mua sắm khác;

b) Có phương án cộng điểm ưu tiên trong bảng đánh giá, chấm điểm để ưu tiên cho nhà thầu, đơn vị cung cấp chào các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu;

c) Thể hiện rõ trong hồ sơ mời thầu, yêu cầu báo giá hoặc các văn bản tương tự khác các tiêu chí cụ thể để ưu tiên các sản phẩm, dịch vụ trong nước;

d) Xem xét các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin đã được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố trên Cổng thông tin điện tử (www.mic.gov.vn) để quyết định lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp, đúng quy định.

3. Đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố: 

- Tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc ngành hoặc địa bàn địa phương quản lý, toàn bộ nội dung của Thông tư 01/2014/TT-BTTTT.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BTTTT của các cơ quan, tổ chức theo địa bàn địa phương, hoặc theo ngành quản lý.

- Các dự án đầu tư công nghệ thông tin hoặc có thành phần về công nghệ thông tin cần phải tuân thủ đúng các quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

- Tổng hợp tình hình đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và việc triển khai thực hiện Thông tư 01/2014/TT-BTTTT của ngành, của địa phương; báo cáo bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15 tháng 03 hàng năm để Sở tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh (Mẫu báo cáo thực hiện theo Phụ lục gửi kèm).

Đính kèmDung lượng
Tập tin TT01_Mua sam SP CNTT.rar86.09 KB