Cảnh báo mã độc thuộc loại Ransomware mã hóa dữ liệu để tống tiền

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 21/VNCERT-NV ngày 06/02/2015 về việc cảnh báo mã độc thuộc loại Ransomware mã hóa dữ liệu để tống tiền. Trong đó, thông báo về mức độ nguy hiểm và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, xử lý khi phát hiện bị lây nhiễm mã độc này.

Để kịp thời cảnh báo, phát hiện và ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thông tin từ loại mã độc này, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu nội dung Công văn số 21/VNCERT-NV nêu trên (gửi kèm) và tổ chức thực hiện các giải pháp và phòng chống loại mã độc này theo hướng dẫn của Trung tâm VNCERT, đồng thời thông báo nội dung Công văn này đến các đơn vị trực thuộc trên địa bàn quản lý để tổ chức thực hiện.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần sự hỗ trợ, đề nghị Quý cơ quan liên hệ: Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm VNCERT, số điện thoại: 0934424009/0436404421, email: ir@vncert.vn.

(Phòng QLCNTT)