Chỉ thị số 62-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở

Ngày 22/6/2015, Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành Chỉ thị số 62-CT/TU, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở.

Đính kèmDung lượng
PDF icon TINH UY CB 62 30-06-2015.pdf92.58 KB