Danh sách các trò chơi trực tuyến đã được phê duyệt nội dung, kịch bản đang phát hành tại Việt Nam

Danh sách các trò chơi trực tuyến (G1) đã được phê duyệt nội dung, kịch bản đang phát hành tại Việt Nam, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan truy cập tại địa chỉ dưới đây để biết thông tin:

http://mic.gov.vn/solieubaocao/danhsachcapphep/baochi/Trang/Danhsachtroc...