HƯỚNG DẪN CUNG CẤP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG THƯ SỐ CHO TỔ CHỨC

 

Ngày 18 tháng 09 năm 2014 Ủy ban nhân tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hội nghị "Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng cho trao đổi văn bản trong các cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2014”. Hội nghị đã phổ biến việc triển khai ứng dụng chữ ký số và những lợi ích thiết thực phục vụ việc trao đổi, luân chuyển văn bản, tài liệu trên môi trường mạng giữa các cơ quan nhà nước.

Theo quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/7/2010 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 22 tháng 05 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông được ủy quyền thực hiện trách nhiệm người quản lý thuê bao chứng thư số do Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số chuyên dùng thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Để chuẩn bị cấp chứng thư số, cài đặt, hướng dẫn sử dụng thiết bị lưu khóa cho thuê bao là các cơ quan nhà nước tại tỉnh Cao Bằng trong năm 2014, Sở Thông tin và Truyền thông gửi đến các đơn vị biểu mẫu “Giấy đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, đơn vị” (kèm theo văn bản này hoặc tải về tại Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông http:// sotttt.caobang.gov.vn).

Các nội dung thông tin cần cung cấp theo biểu mẫu là yêu cầu bắt buộc để thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan tiếp nhận yêu cầu chứng thực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.

Vậy đề nghị các đơn vị hoàn tất đầy đủ, chính xác các nội dung thông tin như trong biểu mẫu, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 04/10/2014 để tổng hợp, tiến hành đăng ký.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon VanBandenghiCungcapTT-ChungThuSo.doc60.5 KB