Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015

Theo Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm xây dựng kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực, địa phương và tổ chức, cơ quan của mình.

Thực hiện vai trò là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh về công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT của tỉnh, đồng thời hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2015 của các đơn vị như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Các đơn vị xây dựng kế hoạch căn cứ vào Nghị định số 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/04/2007 về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước; Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 19/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2015, và các căn cứ liên quan khác.

2. Mục đích của xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT:

- Làm căn cứ xây dựng dự toán ngân sách cho ứng dụng CNTT năm của đơn vị, địa phương.

- Làm căn cứ để tổng hợp, quản lý và phát triển ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trong phạm vi toàn tỉnh.

3. Mục tiêu của Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2015.

Căn cứ Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 19/10/2010 (dẫn trên) và Quy hoạch ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Cao Bằng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2015 của các đơn vị tập trung vào các mục tiêu sau đây:

- Đảm bảo mạng máy tính nội bộ cơ quan thông suốt, hoạt động ổn định; dùng chung duy nhất 01 kết nối internet tốc độ cao cho toàn mạng nội bộ.

- Phát huy hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản, điều hành (Văn phòng điện tử), đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức biết sử dụng, khai thác Hệ thống; phấn đấu 100% văn bản đến được số hóa và luân chuyển trong cơ quan trên hệ thống mạng; 70% văn bản đi được xử lý trên mạng.

- Xây dựng cổng thông tin điện tử thành phần của đơn vị trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; Nâng cao chất lượng thông tin cung cấp trên trang tin, cổng thông tin điện tử cơ quan, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ về về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

- Triển khai ứng dụng các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin.

- Xây dựng, trang bị các ứng dụng phục vụ nhu cầu quản lý chuyên ngành, các ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành.

- Nguồn nhân lực công nghệ thông tin: gồm các nội dung về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức; đào tạo bồi dưỡng cho các bộ phục trách về công nghệ thông tin; kế hoạch bố trí nhân lực về công nghệ thông tin.

- Thực hiện các nội dung khác theo nhu cầu của ngành, địa phương.

4. Kinh phí triển khai kế hoạch:

Từng nội dung, nhiệm vụ cần xác định kinh phí cần thiết để thực hiện, trong đó phân rõ kinh phí do đơn vị tự cân đối trong dự toán chi, hoặc đề nghị cân đối trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chi phí về ứng dụng và phát triển CNTT căn cứ vào Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC - BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và văn bản khác liên quan.

Đơn vị xây dựng Kế hoạch trên cơ sở khung hướng dẫn tại Phụ lục 1 kèm theo công văn này.

Đề nghị các đơn vị lập, phê duyệt và gửi Kế hoạch về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/08/2014 để tổng hợp (nội dung hướng dẫn và tài liệu liên quan được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://sotttt.caobang.gov.vn/ (mục “Thông báo - Hướng dẫn”).

Thông tin trao đổi, đề nghị liên hệ phòng Quản lý CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông (điện thoại: 026.3859.899; email: sondx@caobang.gov.vn)./.

Tải các văn bản liên quan:

Quyết định số 1811/QĐ-UBND

Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC - BKH&ĐT-BTTTT

   
   
   

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon CV_HD xay dung KH CNTT 2015_vlast.doc130 KB

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:16
    • Trong tuần:2,736
    • Trong tháng:8,246
    • Trong năm:8,246