Khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin theo thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin

Thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin số 68/TTHT-CAOBANG-VNPT ngày 26 tháng 12 năm 2014 giữa UBND tỉnh Cao Bằng và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2015-2020. Theo nội dung của bản thỏa thuận, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phối hợp, hỗ trợ tỉnh Cao Bằng khảo sát đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu trong các cơ quan nhà nước, nhu cầu về lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin tại tỉnh Cao Bằng.

Trên cơ sở nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 87/QĐ-STTTT ngày 23 tháng 03 năm 2015 về thành lập Tổ công tác triển khai thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh Cao Bằng và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Tổ công tác có nhiệm vụ thực hiện khảo sát và thu thập số liệu về hạ tầng, ứng dụng viễn thông và công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng, nhà nước tỉnh Cao Bằng.

Trân trọng đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện - thành phố phối hợp, phân công cán bộ cung cấp thông tin vào mẫu phiếu khảo sát, tạo điều kiện cho Tổ công tác hoàn thành nhiệm vụ./.