Rà soát, báo cáo tình hình ban hành văn bản quy định về về ứng dụng công nghệ thông tin

Đến nay các cơ quan chuyên môn của tỉnh và UBND cấp huyện đã cơ bản được triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động điều hành tác nghiệp. Nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, thời gian qua UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, quy định về công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh như: Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 23 tháng 08 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng v/v “tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng”; Quyết định 01/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Cao Bằng “Ban hành quy chế quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng”; Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 08 năm 2014 của UBND tỉnh Cao Bằng “Ban hành Quy định về trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”; Quyết định 50/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Cao Bằng “Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”.

Quán triệt nội dung chỉ đạo tại các văn bản của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, báo cáo việc ban hành quy định về về ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon CV_ bao cao-ra soat quy dinh UDCNTT.doc52.5 KB