Thỏa thuận hợp tác về viễn thông và công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh Cao Bằng và Tập đoàn VNPT, giai đoạn 2015-2020