Dự thảo Báo cáo đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

Ngày bắt đầu: 
16/07/2015
Ngày kết thúc: 
30/07/2015
Hộp thư tiếp nhận: 
Tóm tắt văn bản: 
Dự thảo Báo cáo đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015