Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Kế hoạch Cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011–2015, định hướng đến năm 2020

KẾ HOẠCH

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011–2015, định hướng đến năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1159/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2013)

 

PHẦN I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 Ban hành kèm theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ;

Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015;

Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”;

Quyết định số 3132/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Cao Bằng đến năm 2015 định hướng đến năm 2020;

Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011- 2015.

 

II. HIỆN TRẠNG

Trong những năm qua, Chính phủ đã có những định hướng, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hiện nay, một số cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Cao Bằng đã trang bị Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử (sau đây gọi chung Cổng/Trang thông tin điện tử). Tuy nhiên Cổng/Trang của một số đơn vị chưa cung cấp đầy đủ các dịch vụ công liên quan đến thủ tục hành chính của ngành mình, dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các đơn vị nếu có thì đều còn nhiều hạn chế, chủ yếu mới chỉ cung cấp dịch vụ công ở mức độ 2. Một số sở ngành đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 do cơ quan Bộ chủ quản triển khai. Hiện nay Sở Thông tin và Truyền thông đang triển khai thử nghiệm 3 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực báo chí xuất bản.

Trang thông tin điện tử Thủ tục hành chính Cao Bằng (thutuchanhchinh.caobang.gov.vn, có liên kết tới Cổng thông tin điện tử tỉnh) đang đăng tải đầy đủ bộ thủ tục hành chính của tỉnh, có thể coi tương đương như các dịch vụ hành chính công trực tuyến ở mức độ 2. Tuy nhiên, so với yêu cầu, cần phải được tổ chức thành hệ thống với tên gọi là Dịch vụ hành chính công trực tuyến.

 

PHẦN II. KHUNG LỘ TRÌNH

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tại các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh thông qua mạng Internet. Cung cấp toàn bộ dịch vụ hành chính công ở mức độ 2, từng bước xây dựng các dịch vụ ở mức độ 3, làm cơ sở nâng lên mức độ 4 trong những giai đoạn tiếp theo.

- Cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tập trung vào việc xây dựng, tích hợp và nâng dần mức độ các dịch vụ công lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng.

- Các cơ quan nhà nước đã được trang bị Cổng/Trang thông tin điện tử đảm bảo cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2. Cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu và được thông báo tình trạng xử lý các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước qua mạng.

- Xác định danh mục các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng cung cấp trong giai đoạn 2011-2015, các bước thực hiện cụ thể qua từng năm và các biện pháp đảm bảo thực hiện.

- Định hướng danh mục, mức độ các dịch vụ công trực tuyến sẽ cung cấp trong giai đoạn 2016-2020.

II. NỘI DUNG

1. Danh mục các dịch vụ công trực tuyến phải cung cấp trong giai đoạn 2011 - 2015

a) Số liệu chung:

- Tổng số đơn vị cấp tỉnh phát sinh thủ tục hành chính: 17 đơn vị.

- Tổng số đơn vị cấp huyện: 13 đơn vị.

- Tổng số đơn vị cấp xã: 199 đơn vị.

- Tổng số thủ tục hành chính: 1006 thủ tục

Trong đó:

+ Số thủ tục hành chính cấp cấp tỉnh: 650.

+ Số thủ tục hành chính cấp huyện: 207.

+ Số thủ tục hành chính cấp xã: 149.

- Tổng số thủ tục hành chính dự kiến cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 đến 2015: 7 thủ tục.

- Tổng số thủ tục hành chính dự kiến cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 đến 2020: 50 thủ tục.

b) Danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cung cấp trong giai đoạn 2011–2015:

Đến cuối năm 2014, các cơ quan nhà nước đã được trang bị Cổng/Trang thông tin điện tử đảm bảo cung cấp đầy đủ tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 của ngành, địa phương mình. Thông tin về thủ tục hành chính và các biểu mẫu liên quan đến các thủ tục này được tải về từ các Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh dễ dàng và phải được chấp nhận.

Trên cơ sở xác định danh mục các dịch vụ công trực tuyến ưu tiên triển khai như đã phân tích ở trên. Từ năm 2014 đến cuối năm 2015, các dịch vụ công trọng điểm sau đây phải được cung cấp trực tuyến mức độ 3:

TT

Tên DVCTT

Mức DVCTT

Cơ quan chủ trì
xử lý

Cơ quan đồng
xử lý

Ghi chú

I

Năm 2014

 

1

Cấp giấy phép đầu tư

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

 

2

Cấp giấy phép xây dựng

3

Sở Xây dựng

nt

 

3

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

3

Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thành phố

nt

 

II

Năm 2015

 

1

Cấp giấy đăng ký hành nghề y, dược

3

Sở Y tế

nt

 

2

Cấp giấy phép giới thiệu việc làm

3

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

nt

 

3

Cấp, đổi giấy phép lái xe

3

Sở Giao thông vận tải

nt

 

4

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân

3

UBND các huyện, Thành phố

nt

 

Ngoài ra, những cơ quan có nhu cầu cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ngoài danh mục nêu trên, xây dựng kế hoạch và gửi về  Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương thực hiện.

2. Các bước, lộ trình triển khai trong giai đoạn 2011 - 2015

Các sở, ngành có tên trong danh mục triển khai các dịch vụ công trọng điểm, thực hiện công tác chuẩn bị liên quan để triển khai các dự án xây dựng, nâng cấp dịch vụ hành chính công mức độ 3. Các thủ tục hành chính và các biểu mẫu liên quan đến danh mục dịch vụ công trọng điểm được rà soát và chuẩn hóa để có thể triển khai dưới dạng điện tử.

Tiến hành xây dựng thống nhất, tích hợp các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo 2 giai đoạn:

i) Bước 1: Từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2014:

Thực hiện các công tác chuẩn bị và triển khai xây dựng, tích hợp 3 dịch vụ hành chính công mức độ 3 lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh: Cấp giấy phép đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư); Cấp giấy phép xây dựng (Sở Xây dựng); Giải quyết khiếu nại, tố cáo (Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thành phố).

ii) Bước 2: Từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015:

Tiếp tục nâng cấp triển khai xây dựng, tích hợp 4 dịch vụ hành chính công mức độ 3 lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh: Cấp giấy đăng ký hành nghề y, dược (Sở Y tế); Cấp giấy phép giới thiệu việc làm (Sở Lao động Thương binh và Xã hội); Cấp, đổi giấy phép lái xe (Sở Giao thông vận tải); Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân (UBND các huyện, thành phố).

3. Định hướng đến năm 2020

Mỗi sở ngành thuộc tỉnh phải cung cấp ít nhất 1 dịch vụ công mức độ 3 theo lĩnh vực mình quản lý.

Tiếp tục triển khai các dịch vụ công trực tuyến khác ở mức độ 3 trở lên cho các sở, ban, ngành, huyện, thành phố của tỉnh; hoàn thiện dần các dịch vụ công đến cấp xã.

Căn cứ điều kiện thực tế có thể đáp ứng, lựa chọn một số dịch vụ công đang ở mức độ 3 để nâng cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

III. KINH PHÍ

Kế hoạch được thực hiện thông qua các chương trình, dự án ứng dụng CNTT của tỉnh trong giai đoạn 2011-2015, chia làm 2 phân kỳ triển khai bao gồm:

- Năm 2014: Dự kiến kinh phí chi xây dựng hoàn thiện 3 dịch vụ hành chính công trực tuyến là 2,0 tỷ đồng.

- Năm 2015: Dự kiến kinh phí chi xây dựng hoàn thiện 4 dịch vụ hành chính công trực tuyến là 2,0 tỷ đồng.

Tổng dự toán cho việc thực hiện lộ trình dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2011-2015 là 4,0 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh.

BẢNG KHÁI TOÁN KINH PHÍ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 GIAI ĐOẠN 2011-2015

 

 

 

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT

Tên DVCTT

Mức DVCTT

Kinh phí

Tổng kinh phí

Năm 2014

Năm 2015

1

Cấp giấy phép đầu tư

3

0,5

 

0,5

2

Cấp giấy phép xây dựng

3

0,5

 

0,5

3

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

3

1

 

1

4

Cấp giấy đăng ký hành nghề y, dược

3

 

0,5

0,5

5

Cấp giấy phép giới thiệu việc làm

3

 

0,5

0,5

6

Cấp, đổi giấy phép lái xe

3

 

0,5

0,5

7

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân

3

 

0,5

0,5

 

 

 

 

 

4,0

 

 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp hành chính

a) Các cơ quan có tên trong danh mục của kế hoạch lập văn bản cam kết thực hiện, xây dựng các quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ cá nhân tổ chức.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy định về:

- Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các Cổng/Trang thông tin điện tử của các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Các biện pháp an toàn bảo mật trong ứng dụng CNTT trên môi trường mạng.

- Gắn mức độ hoàn thành lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến với việc xét thi đua, khen thưởng, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan liên quan.

2. Giải pháp kỹ thuật, công nghệ

Ưu tiên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ nhằm triển khai dịch vụ công trực tuyến, tích hợp dữ liệu điện tử.

Các dự án ứng dụng CNTT liên quan đến thực hiện kế hoạch phải được thẩm định kỹ về khả năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, mức độ an toàn bảo mật, khả năng liên kết tích hợp với Cổng thông tin điện tử tỉnh và tính liên thông theo mô hình chính phủ điện tử.

Khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đưa thiết bị đầu cuối Internet tốc độ cao, giá rẻ đến vùng sâu, vùng xa để mọi người dân đều tiếp cận với thông tin trên môi trường mạng, từng bước sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp bởi các cơ quan nhà nước.

Xây dựng các trang thông tin, cổng thông tin điện tử tại 100% các cơ quan nhà nước đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, dễ dàng truy cập; duy trì hoạt động thường xuyên, ổn định.

3. Giải pháp nhân lực

Có kế hoạch đảm bảo nguồn nhân lực CNTT giai đoạn 2011-2015 để đào tạo cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp huyện đủ trình độ sử dụng, vận hành các hệ thống thông tin nội bộ và xử lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biết đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên.

4. Giải pháp tổ chức, triển khai

Ban chỉ đạo CNTT của tỉnh có trách nhiệm đôn đốc việc lập kế hoạch chi tiết các dự án, hạng mục phải thực hiện hàng năm; đề ra giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện lộ trình.

Tổ chức triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở những cơ quan đơn vị có khả năng tiếp nhận ứng dụng công nghệ thông cao, kiểm tra đánh giá mức độ hiệu quả, từ đó nhân rộng mô hình ra các cơ quan đơn vị khác.

5. Giải pháp nâng cao nhận thức, thu hút người sử dụng

Tổ chức tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến thông qua: Các hội nghị triển khai, phổ biến trên đài, báo, Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh, của các cơ quan đơn vị, xuất bản ấn phẩm tuyên truyền, sổ tay hướng dẫn cung cấp dịch vụ hành chính công.

Tổ chức các hội thảo về: An toàn an ninh thông tin trong cơ quan nhà nước, ứng dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử, các giải pháp cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Tổ chức các hội thi tin học để tìm hiểu, đề xuất giải pháp cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Triển khai các kênh đối thoại, lắng nghe và giải đáp các ý kiến, góp ý của tổ chức, cá nhân về cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

6. Giải pháp tài chính

Đối với các chương trình, dự án, hạng mục CNTT liên quan đến thực hiện kế hoạch được đảm bảo kinh phí thực hiện. Thực hiện cân đối, bổ sung kinh phí từ các nguồn khác cho các chương trình, dự án, hạng mục chưa được dự trù trong kế hoạch ứng dụng CNTT nhưng cần thiết cho việc thực hiện lộ trình.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định về ứng dụng CNTT cần thiết để thực hiện kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan để triển khai thực hiện. Theo dõi, đôn đốc triển khai các chương trình, dự án, hạng mục liên quan đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; phối hợp với Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả, tiến độ thực hiện và kiến nghị giải quyết vướng mắc.

Tổ chức việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Chủ trì hướng dẫn các cơ quan về mục tiêu, nội dung cần thực hiện khi xây dựng dự án ứng dụng CNTT, thẩm định kỹ thuật các dự án này đảm bảo tính khả thi về cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo kế hoạch lộ trình.

Hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện đảm bảo cung cấp dịch vụ công an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Có kế hoạch nâng cấp và vận hành Cổng thông tin điện tử của tỉnh làm cơ sở tích hợp dịch vụ công trực tuyến; phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính kiểm tra, giám sát các dự án về CNTT tại các cơ quan, đơn vị. Hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện.

2. Sở Nội vụ

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung biên chế và bố trí cán bộ công chức chuyên trách về CNTT nhằm đảm bảo nguồn lực triển khai thực hiện kế hoạch.

Chủ trì, nghiên cứu ban hành các quy trình thủ tục hành chính liên thông, tạo điều kiện để các cơ quan đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông mức độ 2 trở lên.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định về việc xét thi đua khen thưởng hàng năm gắn với tiến độ triển khai các hạng mục của lộ trình đối với Thủ trưởng các cơ quan liên quan; tổ chức thực hiện các quy định này khi đã được phê duyệt.

Tiếp nhận phản hồi của cá nhân, tổ chức về chất lượng dịch vụ công trực tuyến; báo cáo, đánh giá gửi Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện kế hoạch hàng năm.

3. Sở Tài chính

Xem xét, ưu tiên bố trí ngân sách cho các chương trình, dự án, hạng mục cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan theo kế hoạch và các dự án hỗ trợ thực hiện kế hoạch. Cân đối, đảm bảo kinh phí cho các nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến khác được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương.

Hướng dẫn nghiệm thu, quyết toán các dự án hoàn thành.

Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kinh phí hỗ trợ trang bị thiết bị CNTT, phần mềm cho các đơn vị thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông cân đối tổng hợp các nguồn lực trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh cho các dự án cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo kế hoạch.

Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các dự án, kế hoạch đầu tư các hạng mục để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền và quy mô dự án.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

Bổ sung, điều chỉnh định hướng tiếp nhận đăng ký và tuyển chọn các đề tài nghiên cứu về kỹ thuật, công nghệ phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: Bảo mật website, dịch vụ web, tích hợp dữ liệu,…; chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các hội thảo, hội thi về CNTT.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành có liên quan

Xây dựng lộ trình cụ thể cung cấp dịch vụ hành chính công của ngành, địa phương mình.

Chủ động bố trí trang thiết bị, nguồn nhân lực CNTT, cử cán bộ đi đào tạo để đáp ứng việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đúng lộ trình đề ra.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng các dự án về hệ thống thông tin của ngành, địa phương mình, làm cơ sở cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng./.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:2,086
    • Trong tuần:32,751
    • Trong tháng:117,841
    • Trong năm:251,723