Kế hoạch Thông tin đối ngoại tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015-2017

Ngày 21/10/2014, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 3111/QĐ-UBND về Thông tin đối ngoại tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015-2017.