Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Chính phủ ban hành Nghị quyết về Chính phủ điện tử

Ngày 14 tháng 10 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử với mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên Hợp quốc. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

 

 

 Ảnh minh họa

Theo Nghị quyết 36a/NQ-CP, Đảng và Chính phủ luôn quan tâm phát triển công nghệ thông tin đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Hầu hết các Bộ, ngành, địa phương đã có trang/ cổng thông tin điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ, quản lý ngân sách, thuế, kho bạc, hải quan, bảo hiểm, thành lập doanh nghiệp. Tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đã tăng lên 98%, rút ngắn thời gian nộp thuế doanh nghiệp, thực hiện thủ tục hải quan điện tử, Hệ thống thông quan tự động, cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế,… Việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và quản trị doanh nghiệp.

Tuy nhiên Nghị quyết cũng chỉ ra rằng còn một số bộ, ngành, địa phương chưa thực sự tích cực triển khai ứng dụng CNTT, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn nhiều hạn chế, yếu kém. CNTT được ứng dụng nhiều trong các cơ quan nhà nước nhưng mang tính rời rạc, không liên kết thành một hệ thống, văn bản điện tử không được truyền đưa thông suốt giữa các cơ quan nhà nước, dữ liệu không được chia sẻ và khai thác chung. Không ít các chương trình phần mềm được xây dựng từ nhiều năm trước, không được nâng cấp, khó sử dụng. Sử dụng phần mềm, các dịch vụ CNTT đôi khi lại tăng gánh nặng cho cán bộ, công chức, gây tâm lý không muốn tăng cường tin học hóa. Mạng truyền dữ liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước chưa phát huy được hết hiệu quả sử dụng. Theo chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, chỉ số về cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Việt Nam được đánh giá thấp.

Nghị quyết đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu nhằm đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử; cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; nâng cao chỉ số phát triển Chính phủ điện tử.

Từ đó đề ra các nhiệm vụ cụ thể: Triển khai các giải pháp để nâng cao cả ba nhóm chỉ số về dịch vụ công trực tuyến (OSI), hạ tầng viễn thông (TII) và nguồn nhân lực (HCI) theo phương pháp đánh giá Chính phủ điện tử của LHQ; xây dựng hệ thống điện tử thông suốt, liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ Trung ương đến địa phương; tạo lập môi trường điện tử; thiết lập cổng dịch vụ công Quốc gia tại một địa chỉ duy nhất trên mạng điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng viễn thông, chất lượng đường truyền, an toàn thông tin, an ninh thông tin.

Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, các chương trình, kế hoạch của Chính phủ và các nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT; tập trung vào giải pháp đẩy mạnh đổi mới, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với những lĩnh vực bức thiết, liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Từng bước triển khai các hệ thống thông tin quốc gia về dân cư, đất đai - xây dựng, doanh nghiệp... Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện chứng từ, hồ sơ điện tử.

Nghị quyết cũng nêu rõ, tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT ở các cơ quan nhà nước các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về CNTT và việc thuê dịch vụ CNTT; tăng cường năng lực cán bộ làm công tác an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước; Sử dụng nguồn kinh phí khoa học công nghệ để thực hiện nội dung ứng dụng CNTT trong nhiệm vụ khoa học - công nghệ và đầu tư hạ tầng thông tin khoa học - công nghệ; Khẩn trương hoàn thiện các quy định về điều kiện, thủ tục đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ, sản phẩm CNTT; tạo điều kiện đẩy nhanh thực hiện thuê dịch vụ, sản phẩm CNTT trong các cơ quan nhà nước, đặc biệt trong triển khai các dịch vụ công có thu. Rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách ưu đãi về thuế để khuyến khích mạnh mẽ, thu hút các nhà đầu tư đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT.

Các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể: Nghiên cứu, tìm hiểu rõ phương pháp, cách tính toán và ý nghĩa của các chỉ số dịch vụ công trực tuyến và Chính phủ điện tử của Liên hiệp quốc; lập kế hoạch hành động cụ thể về xây dựng Chính quyền điện tử của từng bộ, cơ quan, địa phương; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; rà soát lại những chỉ tiêu liên ngành, xác định rõ nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể của cơ quan mình; định kỳ hàng quý có báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết này.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:229
    • Trong tuần:4,010
    • Trong tháng:16,794
    • Trong năm:89,744