Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2015

Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành  các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Sở, Trung tâm CNTT và Truyền thông triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2015 như sau:

1. Đối tượng kê khai:

- Giám đốc, Phó giám đốc Sở;

- Trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Sở;

- Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm CNTT và Truyền thông;

        - Cán bộ làm công tác kế toán, tổ chức nhân sự của Sở và Trung tâm CNTT và Truyền thông.

2. Nội dung kê khai

Người kê khai sử dụng biểu mẫu được đăng tại Mục thông báo hướng dẫn trên website của Sở theo địa chỉ: http://www.sotttt.Caobang.gov.vn.

Người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập, tự kê khai theo các thông tin quy định tại Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ đối với nội dung kê khai.

3. Thời kỳ kê khai: tính đến 31/12/2015.

4. Thời hạn hoàn thành:

Yêu cầu Giám đốc Trung tâm CNTT và Truyền thông, trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở triển khai nội dung và biểu mẫu kê khai đến những đối tượng trên và hoàn thành nội dung kê khai gửi về Thanh tra Sở trước ngày 15/2/2015 để tổng hợp báo cáo Thanh tra tỉnh.

- Giao Thanh tra Sở thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo Thanh tra tỉnh theo thời hạn nêu trên.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Giám đốc Trung tâm CNTT và Truyền thông, trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:2,050
    • Trong tuần:32,715
    • Trong tháng:117,805
    • Trong năm:251,687