Báo cáo dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo quy định tại Thông tư 12/2010/TT-BTTTT ngày 18 tháng 05 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, các chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp báo cáo thông tin dự án cho đơn vị đầu mối. Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đầu mối thu thập thông tin từ các chủ đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong tỉnh.

Để có các thông tin được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu theo quy định, đề nghị các chủ đầu tư sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Cao Bằng cung cấp thông tin về dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin đã và đang thực hiện trong năm 2014.

Báo cáo của đơn vị cũng là cơ sở để Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, đánh giá, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tuân thủ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Biểu mẫu được đính kèm theo công văn.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon VBdenghiBaoCao 180-2014.doc105 KB