Kế hoạch hành động xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày bắt đầu: 
14/12/2015
Ngày kết thúc: 
22/12/2015
Hộp thư tiếp nhận: 
Địa chỉ tiếp nhận: 

Sở Thông tin và Truyền thông (Số 113, Phố Cũ, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng)