Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Năm 2015 có nhiều nỗ lực, năm 2016 tạo nhiều chuyển biến mới; tích cực.

Ngành Thông tin và Truyền thông (TTTT) tỉnh Cao Bằng triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2015 trong không khí đất nước có nhiều lễ kỷ niệm trọng đại, cả nước tưng bừng các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; do đó, ngành đã phấn đấu làm tốt công tác quản lý nhà nước và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng phục vụ, ngày càng đáp ứng được nhiều hơn yêu cầu thực tiễn đặt ra. Thể hiện thông qua các hoạt động báo chí, xuất bản tiếp tục phát triển theo định hướng, Bưu chính - Viễn thông đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin liên lạc thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu về thông tin liên lạc của nhân dân. Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tiếp tục có nhiều biến chuyển về nhận thức và đã được quan tâm đầu tư nhất định. Đặc biệt đã phục vụ tốt thông tin liên lạc, không để xảy ra sự cố; tuyên truyền có hiệu quả các hoạt động trong dịp diễn ra Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII, cũng như phục vụ các sự kiện quan trọng khác.

Với sự quan tâm và chỉ đạo sát xao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông; sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành, địa phương; cùng với sự nỗ lực, đoàn kết phấn đấu vươn lên của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành cố gắng phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch, công tác tham mưu của ngành TTTT tỉnh nhà ngày càng phát huy vai trò và đạt nhiều thành tựu khích lệ. Doanh nghiệp và nhân dân an tâm kinh doanh, ổn định cuộc sống, an sinh xã hội ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Từ đó, đã làm tốt và có hiệu quả trên các mặt công tác như sau:

* Về công tác chỉ đạo, điều hành.

Công tác này luôn được Sở TT&TT đặc biệt chú trọng, năm 2015 Sở đã xây dựng dự thảo và trình Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành một số văn bản chỉ đạo, quản lý điều hành thuộc lĩnh vực quản lý thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh như: Quy định về quản lý, ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU của Tỉnh ủy Cao Bằng thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đấy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thành dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Một số văn bản thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông của tỉnh Cao Bằng đã được các cấp có thẩm quyền ban hành trong thời gian qua:

+ Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 06 tháng 05 năm 2015 của Tỉnh ủy Cao Bằng về Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

+ Chỉ thị số 62-CT/TU ngày 22/6/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thông tin, truyền thông ở cơ sở.

Năm 2015, Sở đã ban hành tổng cộng trên 700 văn bản các loại, trong đó có các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền công tác về: Đại hội Đảng các cấp; thực hiện Đề án Số hóa truyền hình, phòng chống bệnh dịch; đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;....

Ngoài ra Sở luôn coi trọng và tập trung nghiên cứu để góp ý vào dự thảo các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các văn bản quy phạm pháp luật của các Sở, ban, ngành theo quy định.

* Về Báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và thông tin điện tử

Năm qua, Sở TTTT rất quan tâm  làm tốt công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, thông tin điện tử. Hàng tháng, Sở phối hợp với Ban Tuyên giáo, Hội Nhà báo duy trì tổ chức tốt các kỳ họp giao ban với các cơ quan báo chí nhằm đánh giá, định hướng về công tác thông tin tuyên truyền trên báo chí đạt hiệu quả, kịp thời cung cấp thông tin và định hướng cho hoạt động báo chí; đồng thời có các văn bản hướng dẫn các cơ quan báo, đài tuyên truyền theo chuyên đề và tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

Năm 2015, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng định hướng và không ngừng phát triển cả về chất lượng nội dung và hình thức, đảm bảo thông tin, tuyên truyền, truyền tải hiệu quả thông tin đến quần chúng nhân dân.  Luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền về thông tin đối ngoại, tuyên truyền về hoạt động ngoại giao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các nước trong khu vực và thế giới; tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI; triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền kịp thời về hoạt động tiếp xúc cử tri; kiểm tra giám sát của lãnh đạo tỉnh tại một số huyện, thành phố; tuyên truyền công tác tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh... tuân thủ các quy định về đưa thông tin lên các phương tiện thông tin đại chúng. Nổi bật làm tốt nhiệm vụ là: Báo Cao Bằng, Đài PT-TH Cao Bằng. Bên cạnh đó, tờ báo văn nghệ của địa phương cũng có nhiều đổi mới về chất lượng nội dung, hình thức hấp dẫn người đọc, người xem.

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, in ấn, phát hành, quảng cáo, thông tin báo chí được duy trì, việc cấp phép các bản tin, tài liệu không kinh doanh đúng theo quy định. Ngoài ra còn khuyến khích các sở ngành, địa phương làm tốt công tác xuất bản, phát hành các ấn phẩm thông tin phục vụ nhiệm vụ chính trị… Trong năm 2015 Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận hồ sơ và tiến hành cấp tổng cộng hơn 50 giấy phép về bản tin và ấn phẩm. Các cơ sở in của địa phương đều thực hiện tốt nhiệm vụ, nổi bật là Công ty cổ phần in Việt Lập.

* Về hoạt động thông tin cơ sở

Phòng Văn hoá - Thông tin, Đài TT-TH các huyện, thành phố đã chủ động bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương, của tỉnh và của địa phương, tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh và các hoạt động của địa phương về tình hình phát triển kinh tế- xã hội; Các đơn vị đã chú trọng công tác thông tin tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn  hoá", "Xây dựng nông thôn mới", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đước Hồ Chí Minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và nhiều phong trào khác,... Đặc biệt, đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền phản ánh các hoạt động hưởng ứng, chào mừng cũng như thông báo kết quả của Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Làm tốt công tác này và có nhiều sáng tạo, đổi mới có Phòng văn hóa thông tin các huyện Thông Nông, Thạch An, Nguyên Bình,...; Đài TT-TH huyện Trà Lĩnh, thành phố Cao Bằng,...

Tuy nhiên, sự quan tâm của cấp uỷ chính quyền một số địa phương chưa được thường xuyên và đúng mức, như: việc bố trí cán bộ chuyên môn, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, điều kiện công tác, chế độ đãi ngộ, bố trí kinh phí hoạt động đã ảnh hưởng lớn tới công tác thông tin cơ sở. Mặc dù, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác thông tin, truyền thông ở cơ sở, nhưng Chỉ thị chưa được nhiều cấp ủy triển khai thực hiện tốt.

Trong năm 2015, tiếp tục triển khai thực hiện dự án Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở với việc xây dựng và đưa vào hoạt động các trạm truyền thanh không dây tại 5 xã, gồm các xã: Thạch Lâm, Vĩnh Phong, Đàm Thủy, Đồng Loan và Ngọc Động.  

* Về thông tin đối ngoại

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh không có vi phạm xảy ra trong lĩnh vực thông tin đối ngoại. Các bản tin của các cơ quan, đơn vị phát hành trên địa bàn cũng đã làm tốt công tác thông tin đối ngoại.

Để kịp thời nắm bắt và thực hiện công tác thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở có hiệu quả Sở đã tham mưu xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh một số văn bản như: Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác thông tin đối ngoại cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành của tỉnh; Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2015; Quy định quản lý về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Nổi bật, có Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

* Về thông tin điện tử

Năm 2015, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và 33 trang thông tin điện tử của các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố đã duy trì hoạt động thường xuyên và cung cấp các thông tin chỉ đạo điều hành phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh, cũng như phục vụ nhu cầu tiếp cận thông tin của cá nhân và tổ chức. Tuy nhiên, cũng có một số trang hoạt động chưa hiệu quả, thông tin còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 60 trang thông tin điện tử (Website) của các tổ chức và cá nhân đang duy trì hoạt động, trong đó: Có 06 trang thông tin của các tổ chức hội, đoàn thể, khoảng 15 trang thông tin của các cơ quan cấp tỉnh (Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Viện Kiểm sát, Kho bạc Nhà nước..), còn lại là của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh (Điện lực, VNPT,...) cung cấp thông tin dịch vụ, sản phẩm, phục vụ cho hoạt động kinh doanh, ngoài ra còn có một số trang thông tin của trường học, của cá nhân. Nhìn chung nội dung trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đều tuân thủ các quy định của pháp luật về cung cấp thông tin.

Cao Bằng có 01 tờ báo điện tử là Báo Điện tử Cao Bằng (thuộc Báo Cao Bằng) được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép tháng 8 năm 2012. Trong năm, các tin, bài, ảnh thường xuyên được cập nhật nhanh chóng, đảm bảo chất lượng và tính thời sự, qua đó đã thông tin kịp thời các hoạt động thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên Internet đáp ứng nhu cầu thông tin cho đông đảo các tầng lớp nhân dân (trên 10.000 lượt truy cập/ngày).

* Về Bưu chính - Viễn thông, Internet, tần số, vô tuyến điện

Các doanh nghiệp, đảm bảo thông tin liên lạc, phát triển về cả qui mô mạng viễn thông và chất lượng dịch vụ, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu phục thông tin liên lạc cho chính quyền các cấp, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đặc biệt các doanh nghiệp bưu chính viễn thông đã có nhiều nỗ lực trong việc phục vụ, đảm bảo duy trì thông tin liên lạc, đảm bảo chuyển phát nhanh, chính xác trong dịp diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII.

Phối hợp với Cục Viễn thông, Viện chiến luợc CNTT - Bộ TTTT và các doanh nghiệp Viễn thông tại địa phuơng hoàn thành xây dựng “Đề cương Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 và định hướng đến 2025”, hiện đã trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông và các quy định về chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực CNTT và Truyền thông của 34 điểm đại lý viễn thông, 7 cửa hàng kinh doanh viễn thông và 15 cửa hàng kinh doanh sản phẩm hàng hóa CNTT và Truyền thông tại địa bàn Thành phố Cao Bằng, Phục Hòa, Thạch An, Trà Lĩnh và Quảng Uyên. Kết quả, các cửa hàng, đại lý đều chấp hành tốt các quy định.

Triển khai Kế hoạch tuyên truyền và phổ biến các văn bản pháp luật liên quan năm 2015, Sở đã phối hợp với Cục Viễn thông và Cục Tần số của Bộ Thông tin và truyền thông tổ chức thành công Hội nghị tập huấn tuyên truyền văn bản năm  2015 tập trung tại huyện Nguyên Bình.

Nhờ thực hiện tốt công tác quản lý tần số vô tuyến điện, các tổ chức, cá nhân chấp hành tương đối tốt các quy định của nhà nước về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, sử dụng tần số đúng quy định của pháp luật.

Doanh thu Bưu chính - Viễn thông năm 2015 ước đạt trên 500 tỷ đồng .Ước nộp ngân sách nhà nước gần 35 tỷ đồng.

* Tình hình hoạt động Bưu chính - Viễn thông trên địa bàn tỉnh (tính đến tháng 11/2015)

- Mạng bưu chính gồm 01 tuyến đường thư cấp 01; 8 tuyến đường thư cấp 02 và 147 tuyến đường thư cấp 03 với 177 điểm giao dịch có người phục vụ, trong đó: Số lượng điểm bưu cục là 25; Số lượng điểm bưu điện văn hóa xã là 151; Bán kính phục vụ bình quân là 3.26 km/điểm, số người phục vụ trên 2.769 người/điểm. Số xã có báo đến trong ngày là 146/199 xã.

- Về viễn thông: hạ tầng mạng và số lượng thuê bao dịch vụ các loại đều có mức tăng trưởng trong năm 2015.

- Mật độ điện thoại cố định và di động ước đạt 98 thuê bao/100 dân (Kể cả thuê bao điện thoại di động trả trước).

* Về Công nghệ thông tin (CNTT)

Sở tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu xây dựng kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2015 UBND tỉnh đã ban hành 01 quy định và 06 kế hoạch thực hiện các nội dung như: Quy định về quản lý, ứng dụng chữ ký số trong việc gửi nhận và sử dụng văn bản điện tử của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị; Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh tỉnh Cao Bằng; Về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 tỉnh Cao Bằng; Về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Nhằm tổ chức triển khai Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản số 1913/UBND-VX ngày 17/7/2015 V/v tổ chức triển khai Quyết định chủa Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Quan tâm thực hiện các công việc nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về CNTT trên địa bàn tỉnh như:  đôn đốc các cơ quan nhà nước tỉnh tiếp tục đăng ký, sử dụng thư điện tử công vụ, hạn chế việc sử dụng hòm thư điện tử miễn phí có máy chủ đặt ở nước ngoài vừa không đảm bảo an toàn thông tin lại thường xuyên bị nghẽn do xảy ra các sự cố đứt cáp quang biển; cảnh báo về an toàn thông tin phòng chống mã độc lấy cắp dữ liệu; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2016 và Kế hoạch giai đoạn năm 2016-2020; tham gia ý kiến chuyên môn về các chương trình, dự án liên quan đến ứng dụng và phát triển CNTT của các đơn vị, địa phương trong tỉnh; thực hiện công tác đánh giá việc cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, việc gửi nhận văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Là đơn vị chức năng trực thuộc Sở, Trung tâm CNTT&TT với nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn, quản lý vận hành các hệ thống CNTT của tỉnh. Trong năm 2015 tiếp tục tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử cho các cơ quan, đơn vị; đang nghiên cứu triển khai thử nghiệm hệ thống quản lý văn bản và điều hành theo mô hình tập trung, có tích hợp chữ ký số để thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong việc gửi nhận văn bản điện tử; duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị kỹ thuật và hỗ trợ vận hành Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thành phần, đảm bảo thông suốt liên tục, an toàn giữ liệu, bảo mật thông tin; quản trị, vận hành Hệ thống thư công vụ tỉnh luôn đảm bảo hoạt động thông suốt liên tục, ổn định đáp ứng tốt việc trao đổi thông tin cho cán bộ, công chức trong tỉnh; triển khai "Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng", thực hiện quản lý thuê bao, hỗ trợ sử dụng chứng thư số; quản lý vận hành và thường xuyên kiểm tra Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tại điểm cầu trung tâm và các huyện, thành phố đảm bảo phục vụ cho các cuộc hội nghị trực tuyến của tỉnh, cũng như của các sở ngành.

Thực hiện chức năng là cơ quan tham mưu đối với công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh, Sở đã chủ động tham mưu cho tỉnh triển khai các chương trình nhiệm vụ và dự án ứng dụng CNTT trong năm 2015 nhằm đồng bộ hóa công tác ứng dụng CNTT ở các cơ quan chuyên môn của tỉnh và UBND các huyện, thành phố, đặc biệt chú trọng việc triển khai các ứng dụng thiết yếu phục vụ điều hành và tác nghiệp như: Trang thông tin điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Đến nay 100% các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện đều đã được trang bị hệ thống quản lý văn bản điều hành điện tử, hiện đang tiếp tục thúc đẩy việc kết nối liên thông truyền tải văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Hết năm 2015, đã có 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện có trang thông tin điện tử. Một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã được đưa vào hoạt động trong năm 2015.

Bên cạnh một số mặt tích cực công tác ứng dụng CNTT của tỉnh vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế: Một số cơ quan vẫn chưa tích cực sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, chưa thực hiện được việc gửi nhận liên thông văn bản giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh; phạm vị được cấp chứng thư số chỉ giới hạn cho tổ chức, mức độ sử dụng chứng thực chữ ký số chưa đạt yêu cầu; việc cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước chưa đầy đủ theo quy định; một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã được cung cấp tuy nhiên chưa phát sinh thủ tục hành chính; chưa xây dựng được khung kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh.

* Về công tác thanh tra, kiểm tra

Công tác Thanh tra đã đạt kết quả tốt, qua đó giúp cho hoạt động thông tin - truyền thông trong tỉnh ổn định, môi trường lành mạnh, đảm bảo tuân thủ pháp luật. Trong năm 2015, Sở không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào. Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015, Thanh tra Sở đã tiến hành 05 cuộc thanh tra, 02 cuộc kiểm tra theo chuyên đề, với một số kết quả cụ thể như sau:

- Phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra các hoạt động báo chí, xuất bản, ấn phẩm tại lễ hội mùa xuân. Hướng dẫn, chỉ đạo các Phòng Văn hóa thông tin huyện, thành phố chủ động theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả xuất bản phẩm tại các lễ hội, đình, đền trong dịp đầu năm 2015.

- Tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông đối với 09 siêu thị, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thành phố Cao Bằng. Qua đó, Chánh thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm bằng hình thức phạt tiền với số tiền là 2.000.000đ (hai triệu đồng).

- Thanh tra liên ngành về lĩnh vực Internet tại 03 doanh nghiệp cung cấp dịch Internet và 45 điểm truy cập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh. Kết quả, đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền với số tiền là 42.000.000đ (bốn mươi hai triệu đồng).

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh, qua công tác thanh tra đã phát hiện 06/14 cơ sở phát hành hộ kinh doanh cá thể có trưng bày, bán các xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp; xuất bản phẩm in lậu, in giả, in nối bản trái phép. Đoàn thanh tra đã tiến hành lập biên bản và thu hồi trên 700 cuốn sách vi phạm để xử lý theo quy định. Xử lý vi phạm hành chính với số tiền là 15.500.000 đồng.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in tại Công ty Cổ phần in Việt Lập Cao Bằng, đoàn thanh tra đã nhắc nhở và yêu cầu khắc phục một số tồn tại theo nội dung kết luận thanh tra.

* Về công tác thi đua, khen thưởng.

Hưởng ứng các phong trào thi đua trong năm, toàn ngành TTTT tỉnh Cao Bằng đã có nhiều nỗ lực vượt bậc, hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn của địa phương, của ngành và của đất nước. Kết quả là Phòng VHTT, Đài TTTH các huyện, thành phố đều hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và đang làm hồ sơ trình các cấp khen thưởng thành tích công tác năm 2015. Các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp TTTT đều đoàn kết trong lao động, kết quả sản xuất kinh doanh, doanh thu và mức nộp ngân sách cho địa phương năm 2015 đều đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành TTTT cũng rất chú trọng đến công tác an sinh xã hội, trong năm tổng kinh phí các đơn vị đã dành và quyên góp ủng hộ cho hoạt động này ước tính trên 30 tỷ đồng.

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2015, Sở TTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2015. Hiện nay, Hội đồng TĐKT của Sở đang tiến hành làm hồ sơ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen cho 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2014-2015.

Ngoài ra, trong năm 2015, Sở TTTT đã duy trì tổ chức tốt các Hội nghị giao ban công tác TTTT quý trong năm 2015, với các nội dung tập trung chủ yếu là giao ban về công tác Thông tin cơ sở và hoạt động Bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Bưu điện tỉnh, Viễn thông Cao Bằng và Chi nhánh TTDĐ Mobifone tổ chức thành công Lễ kỷ niệm  70 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam, 68 năm thành lập Công đoàn TT&TT Việt Nam tại tỉnh Cao Bằng. Đặc biệt, để kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển, Sở đã xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác chuẩn bị và Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Sở TTTT tỉnh Cao Bằng (2005-2015). Tại Lễ kỷ niệm, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông” cho 12 đồng chí là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành và 5 đồng chí là cán bộ, lãnh đạo đã có trên 20 năm công tác trong ngành TTTT của tỉnh Cao Bằng vì đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành TTTT Việt Nam.

  Năm 2016 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm đầu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, ngành TTTT cần tập trung phấn đấu tạo động lực, đẩy mạnh và đảm bảo phát triển bền vững ngành TTTT trên địa bàn tỉnh trên từng lĩnh vực. Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền; Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản; Tăng về chất lượng phủ sóng, chất lượng nội dung và thời lượng phát thanh, truyền hình tới các vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới. Đẩy mạnh và ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính trong hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng. Tiếp tục củng cố phát triển hạ tầng mạng viễn thông, nâng cao chất lượng và mở rộng vùng phủ sóng theo quy hoạch trên cơ sở phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng.

* Nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2016

+ Về báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình.

- Làm tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, xuất bản tuân thủ theo quy định của pháp luật, xây dựng quy hoạch báo chí xuất bản theo hướng dẫn của Bộ. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời, toàn diện, hiệu quả về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích, định hướng tư tưởng, phục vụ tốt nhu cầu thông tin và giải trí của nhân dân. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng, chào mừng diễn ra trước, trong và sau dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 - Triển khai thực hiện các bước Kế hoạch số hoá truyền dẫn phát sóng phát thanh truyền hình theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo.

 - Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh tra, kiểm tra  các hoạt động in ấn, xuất bản trên địa bàn.

- Triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và các Bộ, ngành về công tác thông tin đối ngoại; chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông chú trọng tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại tại địa phương; duy trì và đảm bảo chất lượng việc sản xuất và phát sóng các chương trình của địa phương và tiếp sóng của Trung ương.

+ Về Bưu Chính,Viễn thông.

- Chỉ đạo và hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông xây dựng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt. Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật quản lý chất lượng dịch vụ, các quy định về quản lý thuê bao trả trước, về khuyến mại..., tăng cường phối hợp cùng các cơ quan liên quan để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp phép cho các trạm BTS. Xây dựng mạng lưới bưu chính ổn định, duy trì bán kính phục vụ, nâng cao chất lượng phục vụ các dịch vụ bưu chính.

 - Duy trì và tăng cường chương trình phổ biến các văn bản pháp luật về TTTT định kỳ hàng năm.

 + Về Công nghệ thông tin.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là tăng cường công tác gửi nhận văn bản điện tử; ứng dụng, trao đổi liên thông hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc điện tử.

- Tập trung thực hiện Kế hoạch "Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng". Tăng cường công tác ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, ứng dụng chữ ký số nhằm nâng cao hiệu quả gửi nhận văn bản điện tử tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng Quy định đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng. Triển khai các nhiệm vụ đầu tư ứng dụng CNTT năm 2016.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Xây dựng Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng và điều kiện thực tế, điều chỉnh Quy hoạch ứng dụng CNTT phù hợp.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thúc đẩy sử dụng các ứng dụng tại các cơ quan, trong đó chú trọng việc ứng dụng hệ thống quản lý điều hành, liên thông văn bản và hoạt động các cổng/trang thông tin điện tử.

+ Về thanh tra, kiểm tra.

Xây dựng và triển khai theo kế hoạch kiểm tra, thanh tra trong năm 2016 và tổ chức một số cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh Cao Bằng (xây dựng kế hoạch riêng). Tăng cường hơn nữa công tác thực thi pháp luật. Tiếp tục làm tốt hơn nữa trong việc làm trong sạch môi trường báo chí xuất bản, ngăn chặn tin rác, thư rác... Sẽ xử lý nghiêm các sai phạm.

           BBT. Cổng TTĐT Sở TT&TT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:290
    • Trong tuần:4,071
    • Trong tháng:16,855
    • Trong năm:89,805