Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025

Ngày 31/12/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2706/QĐ-UBND, về việc phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Viễn thông thụ động tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025