Tổ chức hướng dẫn sử dụng chữ ký số và mở khóa thiết bị USB Token

Nhằm đẩy mạnh việc gửi nhận văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, trong năm 2014, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai cấp chứng thư số cho 33 các cơ quan, đơn vị là các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố. Đến nay việc sử dụng chữ ký số, quản lý thiết bị lưu khóa  tại các cơ quan, đơn vị đang còn lúng túng. Để nâng cao việc ứng dụng chữ ký số của các cơ quan, đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số với một số nội dung sau:

1. Nội dung hướng dẫn

- Giới thiệu về Quy định về quản lý, ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Hướng dẫn sử dụng chữ ký số để gửi nhận văn bản điện tử.

- Quản lý, bảo quản thiết bị ký số, chứng thư số của cơ quan;

- Khôi phục và hướng dẫn thay đổi mật khẩu đối với các thuê bao đã quyên mật khẩu sử dụng.

2. Thành phần tham dự

Mỗi sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố (các đơn vị đã được trang bị chữ ký số) cử một văn thư và một công chức phụ trách CNTT:

- Đối với cán bộ phụ trách CNTT: Cài đặt, sử dụng và xử lý sự cố kỹ thuật trong quá trình sử dụng tại đơn vị.

- Đối với Văn thư: Quản lý, bảo quản thiết bị ký số, sử dụng chữ ký số.

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: ½ ngày, ngày 15 tháng 4 năm 2016. Chia lớp:

          + Buổi sáng (từ 8h - 11h30): lớp UBND các huyện, TP.

          + Buổi chiều (từ 13h30 - 17h00): lớp các Sở, Ban, ngành.

- Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. Địa chỉ: Số 009, Hoàng Văn Thụ, thành phố Cao Bằng (theo phố Hoàng Văn Thụ, đi từ Tượng đài Bác ra bờ Sông Bằng).

5. Công tác chuẩn bị

a) Các đơn vị tham gia tập huấn:

- Đăng ký công chức tham tập huấn trước ngày 12/04/2016, danh sách gửi vào email: nghinv@caobang.gov.vn.

- Tạo điều kiện cho cán bộ kỹ thuật đơn vị nhận hỗ trợ khôi phục mật khẩu thiết bị ký số (token) qua điện thoại trước khi dự tập huấn.

- Mang theo thiết bị USB Token phục vụ thực hành.

- Các đơn vị chi trả công tác phí cho công chức tham gia tập huấn theo quy định.

b) Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông:

Tổ chức lớp tập huấn theo nội dung nêu trên. Chủ động đảm bảo các điều kiện tập huấn (trang thiết bị, tài liệu, giảng viên). Liên hệ, phối hợp với Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin (Ban Cơ  yếu Chính phủ) để hỗ trợ mở khóa cho các đơn vị.

Thông tin liên hệ: Ông Nông Văn Nghị, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông (Điện thoại: 0909 834 888 hoặc 026 3955 899, email: nghinv@caobang.gov.vn).

Kính mong nhận được sự quan tâm, phối hợp từ các cơ quan, đơn vị./.