Quyết định công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích