Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2016

Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2016

Tập tin: