Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 7 tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, cụ thể như sau: