Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 của Ủy ban nhân tỉnh Cao Bằng

Ngày 14/01/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua năm 2016, cụ thể như sau:

Đính kèmDung lượng
PDF icon Chi thi ve TDKT nam 2016 UBND TINH 02 .pdf198.9 KB