Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 9/5/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, cụ thể như sau:

Đính kèmDung lượng
PDF icon Chi thi TINH UY CB 06 16-05-2016 ve TDKT.pdf152.39 KB