Hướng dẫn Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 2017

Các đơn vị xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017 của đơn vị mình theo khung hướng dẫn và phù hợp với mục tiêu chung của kế hoạch ứng dụng CNTT 2017 của tỉnh Cao Bằng.