Dự thảo "Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng'

Ngày bắt đầu: 
18/10/2016
Ngày kết thúc: 
31/10/2016
Hộp thư tiếp nhận: