Báo cáo sơ kết công tác thông tin và truyền thông 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016

Ngày bắt đầu: 
19/10/2016
Ngày kết thúc: 
05/11/2016
Hộp thư tiếp nhận: 
Tóm tắt văn bản: 
Báo cáo sơ kết công tác thông tin và truyền thông 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016
Địa chỉ tiếp nhận: 

Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông, 113 Phố Cũ, Hợp Giang, TP Cao Băng