Kế hoạch Tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016 - Sở TT&TT

Ngày 11/10/2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch Tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2016.