Hướng dẫn tuyên truyền Đề án “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”

Ngày 14/10/2016, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng đã có công văn số 424/STTTT-BCXB về việc hướng dẫn tuyên truyền Đề án “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới” gửi tới các cơ quan báo chí địa phương, Phòng VHTT và Đài TTTH các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Qua đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí địa phương; Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung công tác tuyên truyền sau:

1. Các cơ quan báo chí địa phương

Đề nghị Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh – Truyền hình Cao Bằng thực hiện nghiêm túc Công văn số 3427/BTTTT-TCCB ngày 3 tháng 10 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông; bám sát các quan điểm, mục tiêu của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng diện tích và thời lượng phát sóng, số tin bài và nâng cao chất lượng truyền thông các nội dung liên quan đến bình đẳng giới.

2. Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan chuyên môn cùng cấp xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội xã, phường, thị trấn và lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở tổ chức tuyên truyền trực tiếp theo chuyên đề hoặc lồng ghép nội dung về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”; treo băng zôn, panô, phát tờ rơi truyền thông sâu rộng trong cộng đồng xã hội về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới.

 3. Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống truyền thanh của địa phương về Luật bình đẳng giới, Luật phòng chông bạo lực gia đình; Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 28/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”; Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020 và các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác tình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

4. Các đơn vị liên quan

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các đơn vị cơ sở xây dựng Kế hoạch tuyên truyền đảm bảo về chiều rộng và chiều sâu đến đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội; phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới cho các cơ quan báo chí địa phương.

Nhận được Công văn này đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả về Sở Thông tin Truyền thông trước ngày 15 tháng 12 năm 201 để tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định./.