Hướng dẫn tuyên truyền Chương trình giáo dục đời sống gia đình tỉnh Cao Bằng đến năm 2020

Ngày 14/10/2016, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công văn số 423/STTTT-BCXB về việc tuyên truyền Chương trình giáo dục đời sống gia đình tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 gửi tới Phòng VHTT, Đài TTTH các huyện, thành phố. Qua đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung công tác tuyên truyền sau:

1. Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông lưu động về xây dựng gia đình, giáo dục đời sống gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội xã, phường, thị trấn và lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở tổ chức tuyên truyền miệng về Chương trình giáo dục đời sống gia đình.

2. Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố

Xây dựng nội dung chương trình trên hệ thống truyền thanh cơ sở, phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh nêu gương người tốt, việc tốt; phê phán hành vi bạo lực gia đình, những hủ tục ảnh hưởng đến đời sống gia đình; cảnh báo các nguy cơ và hậu quả tiêu cực về mất cân bằng giới tính khi sinh đối với gia đình và xã hội.

Nhận được Công văn này đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả về Sở Thông tin Truyền thông theo quy định./.