Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 50 từ ngày 05/11/2016 đến ngày 11/12/2016