Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 51 từ ngày 12/11/2016 đến ngày 18/12/2016