Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 52 từ ngày 19/11/2016 đến ngày 25/12/2016