Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 53 từ ngày 26/12/2016 đến ngày 01/01/2016