Sở Thông tin và Truyền thông định hướng tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Ngày 14 tháng 02 năm 2017 Bộ Thông tin và Truyền thông có Văn bản chỉ đạo số 398/BTTTT-TTCS về việc tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Ban Tuyên giáo Trung ương có Hướng dẫn số 22-HD/BTGTW ngày 10/01/2017 hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế hội nhập quốc tế; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, Phòng Văn hóa Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung công tác tuyên truyền sau: