Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 22/3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về định hướng, kế hoạch phát triển ngành TT&TT năm 2017 và những năm tiếp theo. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số Ban của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và một số sở, ban, ngành.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Ngọc Sơn, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Năm 2016, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt hoạt động theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị được triển khai theo chương trình, kế hoạch đã xây dựng, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường; công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm thực hiện; các tổ chức đoàn thể phát huy được vai trò, trách nhiệm trong vận động đoàn viên, CBCC-VC thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các phong trào đoàn thể; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp làm việc; đoàn kết nội bộ được giữ vững; bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện tốt ...

Thời gian qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về thông tin và truyền thông tiếp tục được bổ sung và hoàn thiện. Qua đó, giải quyết sớm nhiều vấn đề thực tiễn đang đòi hỏi và thúc đẩy ngành thông tin và truyền thông tỉnh ngày càng phát triển ổn định, bền vững. Hoạt động của báo chí, tuyên truyền, thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Hệ thống báo chí đã góp phần rất lớn trong việc thông tin, tuyên truyền các giải pháp về phát triển kinh tế đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, phản ảnh kịp thời sự chỉ đạo của Tỉnh ủy; quản lý điều hành của UBND tỉnh; phòng, chống tham nhũng; giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia; tuyên dương nhiều gương người tốt, việc tốt.

Hiệu quả công tác tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh ngày càng được thể hiện rõ nét. Qua đó, góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức, tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, toàn dân; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành, quản lý của Nhà nước. Công tác xuất bản, in, phát hành, bưu chính, viễn thông, internet, tần số vô tuyến điện ngày càng phong phú, đa dạng, chất lượng đáp ứng nhu cầu của cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh.

Hoạt động bưu chính viễn thông phát triển tốt, tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, đáp ứng được yêu cầu về thông tin liên lạc phục vụ cho công tác Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp các ngành, đáp ứng nhu cầu của xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Là cơ quan thường trục Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh, Sở đã chủ động tham mưu, hướng dẫn, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017, làm tốt công tác điều phối an toàn thông tin, Đảm bảo hoạt động của hệ thống thư điện tử công vụ, Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của tỉnh và các các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố ; Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến hoạt động tốt. Đến nay, 100% cơ quan chuyên môn của tỉnh, UBND các huyện, thành phố đều đã có trang TTĐT và mạng máy tính nội bộ; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc đã triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến đến cấp xã; Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, một số UBND huyện, thành phố đã bước đầu ứng dụng chữ ký trong gửi nhận văn bản điện tử; Triển khai thí điểm Hệ thống thống một cửa điện tử tại 10 đơn vị gồm 07 Sở và 03 UBND cấp huyện; 100% dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được cung cấp ở mức độ 2 (1721 dịch vụ công), có 16 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Tại buổi làm việc, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh một số nội dung như: Cần làm rõ để tránh chồng chéo về nhiệm vụ giữa Văn phòng UBND tỉnh và Sở trong việc tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung chuyên môn về CNTT. Sớm chỉ đạo việc bố trí, phân công cán bộ phụ trách lĩnh vực TT&TT ở cấp huyện để nâng cao hiệu quả hoạt động TT&TT ở cơ sở. Tạo điều kiện để thực hiện các chương trình, dự án ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước; ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng và ứng dụng CNTT, bố trí nguồn vốn sự nghiệp CNTT và sự nghiệp khoa học cho phát triển CNTT. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo phương án chuẩn bị  khi thực hiện Kế hoạch 3454/KH-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh,  theo lộ trình  sẽ dừng tiếp sóng phát hình cấp huyện chậm nhất là 31/12/2020. Vì vậy sẽ phải sắp xếp lại, hoặc chuyển đổi nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ viên chức ở Đài cấp huyện. Đảm bảo kinh phí trang bị các trạm truyền thanh xã. Bố trí kinh phí tập huấn các lĩnh vực: thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, nghiệp vụ báo chí... Duy trì và bổ sung kinh phí hoạt động cho Cụm thông tin đối ngoại thác Bản Giốc. Xem xét ban hành Quy định về trích lập quỹ và mức chi trả nhuận bút, thù lao và sử dụng quỹ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;...

Đ/c Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND phát biểu kết luận tại buổi làm việc (ảnh Báo Cao Bằng).

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc đã ghi nhận và biểu dương những thành tích và đóng góp của ngành thông tin và truyền thông cho tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, ngành thông tin và truyền thông đóng vai trò rất quan trọng và có tác động xã hội rất lớn. Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, yêu cầu trong thời gian tới Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ; rà soát lại cơ cấu tổ chức bộ máy, tiêu chuẩn cán bộ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung quy hoạch hợp lý theo quy định. Tập trung xây dựng quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Xây dựng quy hoạch phát triển ngành, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản lĩnh vực trong TT&TT, làm tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý báo chí, xuất bản, in, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại,...

Văn phòng Sở

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:102
    • Trong tuần:2,822
    • Trong tháng:8,332
    • Trong năm:8,332