Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 02 từ ngày 02/01/2017 đến ngày 08/01/2017

.