Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 03 từ ngày 09/01/2017 đến ngày 15/01/2017

.