Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 06 từ ngày 30/01/2017 đến ngày 05/02/2017

.