Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 07 từ ngày 06/02/2017 đến ngày 12/02/2017

.