Dự thảo Báo cáo công tác quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2017

Ngày bắt đầu: 
31/03/2017
Ngày kết thúc: 
15/04/2017
Hộp thư tiếp nhận: 
Tóm tắt văn bản: 
Dự thảo Báo cáo công tác quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2017