Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 17 từ ngày 17/04/2017 đến ngày 23/04/2017