Hướng dẫn tổ chức mục tin, cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ

Ngày 13/6/2013 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản hướng dẫn về việc tổ chức mục tin, cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ,theo đó trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải cung cấp đầy đủ các thông tin sau:

- Thông tin giới thiệu chung: Thể hiện đầy đủ các thông tin về sơ đồ cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và đơn vị trực thuộc, tóm lược quá trình hình thành và phát triển của cơ quan; đối với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố cung cấp thêm các thông tin về tổ chức bộ máy hành chính, bản đồ địa giới hành chính đến cấp phường, xã, điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng;

- Thông tin về lãnh đạo: Thể hiện đầy đủ thông tin của các lãnh đạo cơ quan, đơn vị như: Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức, nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo trong đơn vị;

- Thông tin giao dịch chính thức của cơ quan (bao gồm địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin).

- Thông tin chính thức của từng đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức có thẩm quyền (họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức).

b) Tin tức, sự kiện:

Các tin, bài phản ánh hoạt động, sự kiện thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, địa phương.

c)  Thông tin chỉ đạo, điều hành:

- Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan đã được thống nhất và chính thức ban hành bằng văn bản;

- Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân;

- Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan;

- Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan.

d) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật;

- Danh sách các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành (hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu, tệp văn bản đã được ký số cho phép tải về);

- Cho phép tìm kiếm, phân loại các văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực, ngày ban hành, cơ quan ban hành, hình thức văn bản.

đ) Thông tin tuyền truyền:

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật;

- Tuyền truyền chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan.

e) Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển:

- Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh cung cấp thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phương.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện cung cấp thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bao gồm tối thiểu các lĩnh vực:

+ Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư;

+ Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

+ Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên;

+ Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải.

g) Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư:

- Danh sách các dự án đang chuẩn bị triển khai, các dự án đang triển khai, các dự án đã hoàn tất;

- Mỗi dự án cần có các thông tin gồm: Tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực chuyên môn, loại dự án, thời gian thực hiện, kinh phí dự án, loại hình tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự án.

h) Thông tin về dịch vụ công trực tuyến:

- Thông báo danh mục các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện;

- Với mỗi dịch vụ hành chính công hoặc dịch vụ công trực tuyến có nêu rõ mức độ, quy trình, thủ tục, hồ sơ, nơi tiếp nhận, tên và thông tin giao dịch của người trực tiếp xử lý hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí;

- Các dịch vụ công trực tuyến được tổ chức, phân loại theo ngành, lĩnh vực.

i) Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân:

- Đăng tải danh sách các văn bản, văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiến;

- Đăng tải đầy đủ các câu hỏi, trả lời trong mục Trao đổi – Hỏi đáp đối với những vấn đề có liên quan.

Nội dung đầy đủ của văn bản tải tại ĐÂY!