Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý III/2017

Thực hiện Công văn số:  2830/BTTTT–THH  ngày 09/8/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử - quý III/2017; để có số liệu báo báo Bộ Thông tin và Truyền thông về nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của tỉnh theo định kỳ, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố cung cấp các thông tin, số liệu liên quan đến cơ quan, đơn vị mình theo mẫu báo cáo (phụ lục kèm theo).

Báo cáo quý III/2017 của Quý cơ quan, đơn vị xin gửi về Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 01/9/2017 để tổng hợp, báo cáo (gửi bản điện tử qua hệ thống quản lý văn và điều hành đồng thời về địa chỉ Email: pqlcntt@caobang.gov.vn).

Nội dung Công văn và mẫu báo cáo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://sotttt.caobang.gov.vn/ (mục “Thông báo - Hướng dẫn). Thông tin liên quan, liên hệ: Phòng Quản lý CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 026 3859 899./.