Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nắng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2017-2020

Thực hiện Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2017 – 2020 của ngành thông tin và truyền thông