Kế hoạch thực hiện Đề án Xây dựng CSDL quốc gia về an sinh xã hội

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng CNTT vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030