Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

V/v cung cấp số liệu đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2017

Căn cứ Thông tư 06/2013/TT-BTTTT ngày 07 tháng 3 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các cơ quan, đơn vị) cung cấp số liệu, đánh giá về ứng dụng CNTT năm 2017 của cơ quan, đơn vị mình như sau:

1. Trình tự thực hiện:

- Các cơ quan, đơn vị thu thập số liệu, gửi phiếu cung cấp số liệu về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 03/11/2017 để tổng hợp, tính điểm đánh giá, xếp hạng. Các cơ quan, đơn vị gửi phiếu đánh giá chậm hoặc không gửi phiếu đánh giá thì xem như không được đánh giá, xếp hạng.

- Trên cơ sở số liệu cung cấp của các cơ quan, đơn vị, Sở Thông tin và Truyền tổng hợp, rà soát, thẩm định số liệu (thông qua kiểm tra tính logic hoặc khảo sát thực tế tại các cơ quan, đơn vị), gửi các đơn vị xác nhận lại số liệu, sau đó tiến hành tính điểm đánh giá, xếp hạng (theo thang điểm quy định tại Quyết định số 2310/QĐ-UBND), trình Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh công bố báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị trong năm 2017.

2. Phiếu cung cấp số liệu:

Các cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu vào phiếu tương ứng tại phụ lục kèm theo:

- Phụ lục I: Phiếu cung cấp số liệu đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT dành cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

- Phụ lục II: Phiếu cung cấp số liệu đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT dành cho UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Phiếu đánh giá, xếp hạng kèm theo Công văn này được đăng tải trên trang thông tin điện tử  Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://sotttt.caobang.gov.vn/ (mục “Thông báo - Hướng dẫn”).

Thông tin trao đổi, liên hệ: Phòng Quản lý CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 026 3859 899.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:106
    • Trong tuần:9,418
    • Trong tháng:17,975
    • Trong năm:135,188