Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 18 từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017